top of page

Vilkår & betingelser

1. BAKGRUNN


1.1    Disse standardvilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom Vilano AS og Kunden om leie av lagerplass for vin i henhold til signert innleveringsdokument ("Avtalen"), som gir Kunden rett til å oppbevare vin i en bestemt lagerplassenhet ("Lagerplassen") hos Vilano AS i samsvar med Avtalen.


1.2    Dersom Kunden har bestilt andre særskilte tjenester fra Vilano AS i tilknytning til Lagerplassen, gjelder disse standardvilkårene så langt de passer også for avtaleforholdet mellom partene om slik leie, dog slik at en eventuell særskilt og skriftlig avtale om slik leie har forrang i den utstrekning denne har andre eller avvikende bestemmelser.

2. LEIEOBJEKTET OG tilgang

2.1    Størrelsen på Lagerplassen er oppgitt i Avtalen og er angitt omtrentlig. Faktisk størrelse kan variere avhengig av lagerplassens utforming, utrusting etc. Eventuelle avvik fra arealangivelsen gir ikke rett til å kreve Leien justert, og medfører heller ikke noen endring av denne Avtalens øvrige bestemmelser.


2.2    Kunden har ikke tilgang til selve Lagerplassen. Det vil være representanter for Vilano AS som tar imot vinen og plasserer den på avtalt Lagerplass. Tilsvarende vil representanter for Vilano AS hente vinen på den avtalte lagerplassen når Kunden ønsker vin utlevert fra Lagerplassen.

​​3. INNLEVERING OG UTLEVERING AV VIN

3.1    Ved innlevering av vin skal Kunden gjøre forhåndsavtale om tidspunkt for innlevering med Vilano AS. Representant for Vilano AS skal alltid være til stede ved innlevering, for å motta og plassere vinen på avtalt Lagerplass.


3.2    Ved innlevering fotograferes emballasje der denne er forseglet/uåpnet og enkeltflasker der emballasjen er uforseglet/åpnet, slik at begge parter har trygghet for at kasser/flasker ikke er påført skader under lagringen. Begge parter signerer for at den innleverte vinen er fotografert og godkjenner fotografiene ved signeringen. Eventuelle kommentarer føres inn i kommentarfeltet i innleveringsdokumentet.


3.3    Ved utlevering av vin skal Kunden gjøre forhåndsavtale om tidspunktet for utlevering med Vilano AS. Representant for Vilano AS er alltid til stede ved utlevering, for å hente vinen på avtalt Lagerplass. Begge parter skal signere utleveringsdokumentet for den utleverte vinen, og bekrefte at flasker/emballasje er ubeskadiget og i henhold til kommentarene fra innleveringsdokumentet.

4. BEKREFTELSE FOR OPPBEVARING

4.1    Vilano AS usteder et garantibevis for lagringen i hele leieperioden. På garantibeviset står det hvilken vin/årgang det er snakk om, når vinen er registrert inn/ut av lageret og sporingsnummeret til vinen hos Vilano.

5. LEIEPERIODEN OG OPPSIGELSE

5.1    Minimum leieperiode er tre måneder. Deretter løper Avtalen inntil den sies opp av en av partene. 


5.2    Avtalen kan sies opp av Vilano AS eller Kunden. Oppsigelse må skje skriftlig. Oppsigelsen trer i kraft ved utløpet av den påfølgende kalendermåneden etter at avtalen ble sagt opp. 


5.3    Senest den dag Avtalen opphører skal Kunden på egen bekostning hente sine eiendeler fra Lagerplassen. Vilano AS kan kaste eller fjerne etterlatt vin og emballasje som Kunden har etterlatt, for Kundens regning. Ved tømming, rydding og oppbevaring av Kundens eiendeler skal Kunden erstatte Vilano AS faktiske kostnader til dette, dog slik at Kunden minimum skal betale Vilano AS et beløp som tilsvarer én måneds leie. Vilano AS har rett til å kreve erstatning for eventuelt ytterligere tap som Vilano AS påføres som følge av Kundens mislighold av dette punkt.


5.4    Dersom Avtalen er sagt opp og Kunden har hentet sine eiendeler fra Lagerplassen tidligere enn den dag Avtalen skal opphøre, har Vilano AS rett til å leie ut Lagerplassen til ny kunde eller på annen måte disponere over Lagerplassen, fra den dag Kunden har tilbakelevert Lagerplassen som beskrevet i dette punkt 3.4 og ut den gjenværende oppsigelsestiden.


5.5    Vilano AS kan ved skriftlig melding til Kunden si opp Avtalen førtidig og med øyeblikkelig virkning dersom Kunden:

  • Benytter Lagerplassen i strid med Avtalen;

  • Vesentlig bryter Vilano AS' ordensregler;

  • Ikke har betalt Leie, merverdiavgift eller andre avgifter innen 30 dager fra forfallsdato;

  • Vesentlig eller gjentakende misligholder Avtalen;

  • Tas under konkursbehandling eller det åpnes gjeldsforhandlinger eller rekonstruksjonsforhandlinger hos Kunden, eller på det tidligere tidspunkt Kunden selv begjærer åpnet konkurs, gjeldsforhandlinger eller rekonstruksjonsforhandlinger; eller

  • Innstiller sine betalinger eller det på annen måte foreligger presumsjon for insolvens.

5.6    Ved oppsigelse av Avtalen i henhold til punkt 6.5, skal Kunden betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og tømming/rydding av Lagerplassen fører med seg, herunder (men ikke begrenset til) innkreving av leiegebyrer og oppbevaring av vin. Vilano AS har videre rett til å kreve erstatning fra Kunden for eventuelt ytterligere tap eller skade som Vilano AS påføres som følge av oppsigelsen.
 

6. LEIE

6.1    Leien for Lagerplassen fremgår av Avtalen og skal betales sammen med eventuell merverdiavgift og andre avgifter, månedlig og forskuddsvis, senest den 1. i den måned leien skal gjelde for. Størrelse på eventuelt faktura- eller kredittgebyr følger den til enhver tid gjeldende prisliste.


6.2    Dersom kunden driver merverdiavgiftspliktig virksomhet, kan Leien og eventuelle kostnader for særskilte tjenester tillegges merverdiavgift med den til enhver tid gjeldende sats.


6.3    Leien som er oppgitt i Avtalen er fast i leieperiodens første seks måneder. Deretter har Vilano AS rett til å foreta rimelige endringer i Leien, sett hen til markedspraksis, konsumprisindeksendringer mv. Endringer trer i kraft tidligst 30 dager etter at Vilano AS gitt Kunden skriftlig varsel om endringen.


6.4    Ved forsinket betaling av Leien og/eller eventuelle andre kostnader som Kunden skal betale i henhold til denne Avtalen, svares forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne. Vilano AS har rett til å kreve gebyr ved purring.

7. SANKSJONER VED BETALINGSMISLIGHOLD, TVANGSFRAVIKELSE M.M.

7.1    Ved mer enn ti dagers forsinket betaling av full Leie og/eller andre avgifter, har Vilano AS rett til å nekte Kunden tilgang til vinen som er lagret på Lagerplassen inntil betaling skjer.


7.2    Dersom Kunden ikke på det tidligste av i) tre måneder etter at Kunden har mottatt skriftlig forespørsel om å hente vin og eiendeler eller ii) seks måneder fra den dag Avtalen opphørte å gjelde, har hentet vin og eiendeler, har Vilano AS, utover hva som for øvrig følger av denne Avtalen, rett til å beholde, selge eller destruere etterlatt vin og eiendeler, uten ansvar overfor Kunden.


7.3    Kunden gir gjennom sin aksept av Avtalen Vilano AS fullmakt til å selge, destruere eller på annen måte forføye over vin og eiendeler som befinner seg på Lagerplassen, på eiendommen eller i den bygning hvor Lagerplassen befinner seg, i samsvar med bestemmelsene i denne Avtalen.


7.4    Kunden vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis Leien eller avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd (a). Kunden vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er utløpt (dvs. når Avtalen opphører etter oppsigelse), jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd (b).

8. FREMLEIE, OVERDRAGELSE M.M.


8.1    Kunden har ikke rett til å la andre enn Kunden oppbevare vin i, eller på annen måte disponere over, Lagerplassen uten Vilano AS skriftlige forhåndssamtykke.


8.2    Fremleie av Lagerplassen, helt eller delvis, må ikke finne sted uten Vilano AS skriftlige forhåndssamtykke.


8.3    Kunden kan ikke uten skriftlig forhåndssamtykke fra Vilano AS overdra hele eller deler av Avtalen.


8.4    Vilano AS samtykke til alle disposisjoner som i henhold til dette punkt krever samtykke, kan nektes på fritt grunnlag.


8.5    Kunden antas å være eier av all vin og eiendeler som oppbevares på den avtalte Lagerplass.


8.6    Den eller de som er oppgitt som Kunde, Kundens representant og/ eller kontaktperson i Avtalen, anses alltid for å ha rett til å representere Kunden, med mindre noe annet er meddelt Vilano AS.


8.7    Vilano AS har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne Avtalen til annet foretak/selskap, uten Kundens samtykke.

9. ANSVAR FOR SKADE M.V.


9.1    Kunden er erstatningsansvarlig for all skade som skyldes forsett eller uaktsomhet fra Kunden selv eller folk i Kundens tjeneste, Kundens egne kunder, leverandører, oppdragstakere og/eller andre personer som Kunden har gitt adgang til innlevere/hente vin fra Lagerplassen, eiendommen og/eller bygning hvor Lagerplassen befinner seg. Erstatningsplikten omfatter også kostnader til utrydning/bekjempelse av skadedyr, utøy o.l.


9.2    Vilano AS har intet ansvar for direkte eller indirekte skade på eller tap av vin og eiendeler som oppbevares eller følgeskader på person eller eiendom forårsaket av Kundens vin og eiendeler.
 

10. OPPBEVART VIN

10.1    Kunden skal ved signering av Avtalen oppgi verdien på all vin og eiendeler som skal oppbevares på Lagerplassen og skal informere Vilano AS i så god tid som mulig før vesentlige verdiendringer.


10.2    Vilano AS skal sørge for sikring av lokalalarmsystem og loggføring av temperatur og fuktighetsnivå i lagerlokalet.


10.3    Vilano AS er ikke forpliktet til å ta vare på, føre tilsyn med, overvåke eller på annen måte ta ansvar for lagret gods som ikke er oppgitt i innleveringsdokumentet.
 

11. TILGANG OG TILSYN


11.1    Kunden har tilgang til innlevering og henting av vin til Lagerplassen etter avtale og innenfor de åpningstider som til enhver tid gjelder for Vivino AS, og for øvrig i henhold til særskilt avtale om tilgang i enkelttilfeller utover dette. Vilano AS har intet ansvar for midlertidige hindringer i Kundens tilgang til Lagerplassen som skyldes strømbrudd, brann, veiarbeid, vær, tekniske problemer, offentligrettslige krav eller pålegg og lignende, eller andre forhold som ligger utenfor Vilano AS kontroll.


11.2    Kunden har ikke krav på erstatning eller avslag i Leien ved hindringer som skyldes Vilano AS utførelse av vanlige og/eller nødvendige reparasjoner, vedlikeholdsarbeider eller lignende.
 

12. FORSIKRING


12.1    Vilano AS oppfordrer kunden til å sørge for at all vin og eiendeler som oppbevares på Lagerplassen holdes forsikret. Forsikringsdekningen bør omfatte eiendelenes fulle verdi, og skal være gyldig og gjeldende i hele Avtalens leieperiode, og bør gi minst like god dekning som forsikringsdekningen som tilbys via Vilano AS forsikringsordning. Forsikringen bør også omfatte ansvarsforsikring.


12.2    Kunden kan velge å ta del i Vilano AS forsikringsordning gjennom å bestille forsikring via Vilano AS forsikringsordning. Informasjon om forsikringsdekningen og forsikringsordningen er vedlagt Avtalen.


12.3    Hvis Kunden avstår fra å tegne forsikring for innlevert vin, bærer Kunden selv ansvar for tap og eventuelle ødeleggelser som ellers ville være dekket av forsikringen.

 

13. PERSONOPPLYSNINGER


13.1    Selskapet er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som selskapet utfører i forbindelse med Avtalen. All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, inkludert personvernforordringen ("GDPR").


13.2    Selskapet utfører kameraovervåkning innenfor eiendommen som Lagringsplassen ligger på. Hvilke områder som kameraovervåkes fremgår av skilting på stedet. Fullstendig informasjon om selskapets håndtering av personopplysningene som samles inn via kameraovervåking, inkludert informasjon om kundenes rettigheter, finner du i dokumentet “Personvernregler for kameraovervåking”.
 

14. ENDRING AV STANDARDVILKÅR


14.1    Ved vesentlige endringer av disse standardvilkår skal Vilano AS varsle kunden senest en måned før endringene trer i kraft.

 

15.1    Kunden skal skriftlig meddele Vilano AS om endringer i adresse, representanter eller andre kontaktopplysninger som er angitt i denne Avtalen.

15. MEDDELELSER


15.1    Med skriftlighet menes i denne Avtalen også kommunikasjon per e-post. 

16. LOVVALG OG FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN


16.1    Denne Avtalen reguleres av norsk rett.


16.2    Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: §§ 2-15, 3-8, 4-3, 5-4 første ledd, 7-5, 8-4, 8-5, og 8-6 annet ledd. For øvrig er det denne leieavtalen som gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler.

hero-image-4.jpg

VILKÅR & BETINGELSER

VILANO

footer.png
bottom of page